Põhikiri

I ÜLDSÄTTED.

 1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Laste Südameliit (siis edaspidi ühing).
 2. Ühingu tegevuse eesmärgiks on lahendada südamehaigustest lähtuvaid probleeme ja täiustada südamehaigete laste ravitingimusi.
 3. Ühing on kasumit mitte taotlev ühendus, kes omab juriidilise isiku õigused põhikirja registreerimise momendist. Tal on oma nimetusega pitsat, arveldusarve pangas, valuutaarve vastavalt seadusandluses ettenähtud korrale ja muu atribuutika.
 4. Ühingu asukohaks on Tallinn 10133 Lai tn.45-3
 5. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi kehtivaist seadustest, muudest õigusaktidest,

käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest.

II ÜLESANDED JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID.

 1. Ühing areneb oma eesmärgi saavutamiseks tegevust, mis on suunatud:

6.1 sellise elukeskkonna propageerimisele, mis vähendaks südamehaigustesse haigestumist ja kergendab südamehaiguste kulgu;

6.2 südamehaigete laste ravi tervisekeskuse propageerimisele ja rajamisele, südamehaigete laste eluviisi lahendamisele ja sobitamisele ümbruskonnale;

6.3 südamehaigete laste sotsiaalhoolduse parandamisele ja nende perekondade kaitsmisele riigi ja kohalikes võimu- ja valitsusorganites;

6.4 soodustuste ja abi osutamisele südamehaigust põdevate lastele ja lapsi hooldavatele isikutele;

6.5 kontaktide loomisele ja koostööle südamehaigust põdevatele laste probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu kui välismaal, südamehaigustega seonduvate teadmiste levitamisele seminaride, loengute, publikatsioonide, trükiste, TV ja raadiosaadete abil või sellealast kirjandust välja andes;

6.6 oma liikmete abil tegevuse arendamisele Eesti Vabariigis;

6.7 heategevuslike rahaliste loteriide, annetuste, oksjonite sh. sihtotstarbeliste annetuste ja oksjonite korraldamisele.

 1. Ühingul on õigus:

7.1 iseseisvalt vallata, kasutada ja käsutada oma rahalisi vahendeid ja vara;

7.2 investeerida oma rahalisi või mitte rahalisi vahendeid põhikirjas nimetatud eesmärkide

elluviimiseks erinevatesse programmidesse, aktsioonidesse ja ettevõtetesse;

7.3 rentida, osta, saada kingiks ja omandada pärimise teel ruume, kinnis- ja muud vara.

III ÜHINGU LIIKMESKOND

 1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu põhikirjas nõuetele; kas südamehaiged lapsed, nende vanemad või hooldajad, südamehaiged või terved täiskasvanud (vanuselisi piire pole), kes soovivad osaleda ühingu töös. Liikmeks võib olla iga inimene sõltumata kodakondsusest, elukohast või muudest tingimustest.
 2. Igal ühingu liikmel on õigus:

– valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;

– osaleda ühingu tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel;

– teha ettepanekuid kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

– võtta osa ühingu poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;

– saada täielikult informatsiooni ühingu tegevuse kohta;

– astuda ühingust välja.

 1. Iga ühingu liige on kohustatud:

– aktiivsel osa võtma liidu tegevusest;

– kinni pidama liidu põhikirjast ja täitma juhtorganite otsuseid käesoleva põhikirja raames;

– suhtuma hoidlikult ja peremehelikult ühingu varasse;

– juhtorganitesse valituna nende tegevusest aktiivselt osa võtma;

– hoidma ja kaitsma ühingu mainet.

 1. Ühingu liikmeks võetakse vastu juhatusele esitatava kirjaliku sooviavalduse alusel.

Ühingust välja astumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel, mis tehakse samuti ühingu juhatusele. Liikme võib mittetulundusühingust põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

 1. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varalise kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist kohustust ühingu varaliste kohustuste eest.

IV ÜHINGU JUHTIMINE

 1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mille ainupädevuses on:

– ühingu tegevussuundade kindlaksmääramine;

– ühingu juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine;

– põhikirja muudatuste ja täienduste tegemine;

– ühingu tegevusprogrammi, eelarve ja revisjonikomisjoni aruande ja aastaaruande kinnitamine;

– ühingu liikmelisusest väljaheitmise otsustamine;

– iga-aastase liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määramine;

– juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemat 1/5 ühingu liikmete poolt esitatud küsimuste lahendamine;

– ühingu reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine.

 1. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas, erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/5 ühingu liikmete nõudmisel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleenamuse nõuet. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud

üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama vähemalt üks juhatuse liige. või juhatuse liikmed on õigustanud ühingut esindama ainult ühiselt, siis kõik ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed.

 1. Üldkoosoleku vahelisel ajal juhivad ühingu tegevust ühingu juhatuse ja ühingu juhatuse esimees, kes valitakse kolmeks aastaks. Juhatuses on üks kuni kolm liiget.
 2. Ühingu juhatuse pädevuses on :

– võtta vastu uusi liikmeid ja pidada arvestust ühingu liikmete kohta;

– võtta vastu otsuseid ühingu vahendite kasutamise kohta;

– kinnitada ühingu liikmete tööülesanded ja töötasumise korra;

– lahendada jooksvaid probleeme, valmistada ette perspektiivplaane;

– teostada kontrolli ühingu tegevuse üle.

 1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
 2. Üldkoosolekul on õigus teha muudatusi juhatuse koosseisus.
 3. Ühingu juhatuse esimehe pädevuses on:

– korraldada ühingu igapäevast tööd juhatuse koosolekute vahelisel ajal vastavalt juhatuse ja

üldkoosoleku otsusele;

– kindlustada üldkoosoleku otsuste elluviimise;

– teha juhatusele ettepanekuid palgaliste töötajate ametisse määramiseks;

– töötada läbi ettepanekuid ühingu rahaliste vahendite kasutamise korra kohta ja täiendavate

laekumiste kaasamise kohta;

– kindlustada raamatupidamisaruandluse rahaliste vahendite kasutamise kohta ja nende säilitamise;

-anda üldkoosolekul aru rahaliste vahendite kasutamise kohta.

 1. Ühingu finants-majandustegevuse kontrolliks valitakse üldkoosolekul iga kolme aasta tagant revisjonikomisjon, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi revisjoni ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. Revisjonikomisjonil on õigus nõuda raamatupidamisaruannet ja kontrollida finantsdistsipliini täitmist.

V MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED

 1. Ühingu vara:

– tulud, mida võidakse saada heategevusloteriide ja hea tegevuslike tuluürituste korraldamisest ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või kultuurihariduslike või muude liidu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamistest;

– annetused ja sponsorsummad;

– iga aastased liikmemaksud, sisseastumismaksud;

– sihtotstarbelised eraldised;

– muud tulud.

Neid varasid kasutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks, liikmete ja töötajate väljaõppeks,

stipendiumiteks ja preemiateks, majandus- ja sotsiaalabi andmiseks.

 1. Ühing vastutab oma varaliste kohustruste eest talle kuuluva varaga. Riik ei kanna varalist

vastutust liidu varaliste kohustuste eest.

 1. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta.
 2. Ühing peab seadusega sätestatud korras raamatupidamisaruannet ja tasud makse riigi ja

kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele

maksudeklaratsiooni. Pärast majandusaastata lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, majandusaasta lõppemises. Aruannetele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus.

VI ÜHINGU TEGEVUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

 1. Ühingu reorganiseerimisel lähevad ühingu varad, lepingulised õigused ja kohustused üle

õigusjärglastele ning tehakse vastavad muudatused ühingu põhikirjas. Reorganiseerimise käigus uue ühingu tekkimist ei loeta ühingu asutamiseks. Ühing loetakse reorganiseerituks ning vara õigusjärglastele üle läinuks tema põhikirja muudatuste registreerimise päevast.

 1. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kohtuotsuse alusel või kui liikmete arv on väiksem kui kolm liiget.
 2. Vastava otsuse vastuvõtmisel valib üldkoosolek vähemalt kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni, kelle ülesandeks on lõpetada ühingu toimingud, avaldada ühingu tegevuse lõpetamise teade ajalehes, kutsuda välja võlausaldajad ning rahuldada nende nõudmised. Likvideerimiskomisjoni volituste tähtaeg ei või olla lühem kui neli kuud. Likvideerimiskulud kaetakse liidu arvel. Likvideerimiskomisjoni tulemused vormistatakse lõppaktina ja esitatakse kinnitamiseks üldkoosolekul.
 3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule
 4. Ühingu juhatus saadab teate tegevuse lõpetamise kohta 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale lõppakti kinnitamist riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele ühingu registrist kustutamiseks.

Mittetulundusühingu Eesti laste Südameliit põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 08.detsembril 2007. a.