Toetused

SUL ON ÕIGUS PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSTELE, kui Sulle on määratud puude raskusaste ja Sul on oma puude tõttu lisakulutusi (näiteks vajad Sa rehabilitatsiooni, hooldust või abivahendeid või Sul on puudest tingitult lisakulutusi õppimisel, töötamisel, transpordi või muude avalike teenuste kasutamisel vms).

PUUDE RASKUSASTME MÄÄRAMISEKS

 • pöördu pere- või eriarsti poole (eriarsti poole võid pöörduda juhul, kui külastad teda vähemalt 6 korda aastas), kes täidab Sulle arstliku ekspertiisi taotluse
 • ekspertiisitaotlust täites küsib arst Sinu isikuandmeid ning esitab küsimusi Sinu terviseseisundi ja teise inimese abi, juhendamise või järelevalve vajaduse kohta
 • täidetud ekspertiisitaotluse saadab arst arstliku ekspertiisi komisjoni, kes hindab Sinu kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadust ja lisakulude olemasolu ning määrab puude raskusastme
 • arstliku ekspertiisi komisjon võib Sind saata rehabilitatsiooniasutusse rehabilitatsiooniplaani tegema, kui Sinu arstilt saadud andmed on puude raskusastme määramiseks ebapiisavad või rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik Sinu paremaks toimetulekuks
 • otsus puude raskusastme määramise või määramata jätmise kohta saadetakse Sulle koju

SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMISEKS

 • pöördu elukohajärgsesse pensioniametisse, kuhu võta kaasa puude raskusastme määramise otsus ja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart); puudega lapsele toetuse taotlemiseks tuleb esitada sünnitunnistus
 • puudega vanema toetuse, hooldajatoetuse, õppetoetuse, rehabilitatsioonitoetuse ja täienduskoolitustoetuse taotlemiseks on vajalikud lisadokumendid, mille kohta saad täpsemat teavet pensioniametist (vt INFO JA KONTAKT)
 • täida pensioniametis vormikohane taotlus, kus märgi, milliseid toetusi taotled

SOTSIAALTOETUSED

 • Puudega lapse toetus
 • Kuni 16-aastasele puudega lapsele makstakse puudega lapse toetust puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks:
 • keskmise puudega lapsele 860 krooni kuus
 • raske ja sügava puudega lapsele 1020 krooni kuus
 • Puudega täiskasvanu toetus

Kui sa oled vähemalt 16-aastane, makstakse Sulle puudega täiskasvanu toetust puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolul selles ettenähtud tegevusteks:

 • keskmise puude korral 200 krooni kuus
 • raske puude korral 420 krooni kuus
 • sügava puude korral 640 krooni kuus

Puudega vanema toetus

 • Kui Sa kasvatad last üksinda või Su abikaasa on samuti puudega, makstakse Sulle lapse kasvatamisega seotud lisakulude osaliseks hüvita-miseks puudega vanema toetust 300 krooni kuus.
 • Toetust makstakse lapse 16-aastaseks saamiseni; kui laps jätkab õpinguid, siis 19-aastaseks saamiseni.

Õppetoetus

Kui Sa ei tööta ja õpid 10.- 12. klassis, kutse- või kõrgkoolis ning Sul on oma puude tõttu õppimisel lisakulutusi, makstakse Sulle õppetoetust 100-400 krooni kuus vastavalt Sinu tegelikele kulutustele. Toetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

Rehabilitatsioonitoetus

Kui Sa oled 16-65 aastat vana, saad rehabilitatsiooniks rehabilitatsiooniasutuses taotleda rehabilitatsioonitoetust.

Rehabilitatsioonitoetust makstakse Sinu tegelike rehabilitatsioonikulude osaliseks hüvitamiseks kuni 800 krooni ühe kalendriaasta jooksul.

Täienduskoolitustoetus

Kui Sa töötad ja Sul on vaja end tööalaselt täiendada, saad koolituskulude osaliseks hüvitamiseks taotleda täienduskoolitustoetust kuni 9600 krooni 3 kalendriaasta jooksul.

Kui Sul ei ole võimalik või Sa ei soovi rehabilitatsiooni või koolituse eest esmalt ise maksta ja tagantjärele kulude hüvitamiseks toetust taotleda, pöördu elukohajärgse pensioniameti poole juba enne rehabilitatsiooniasutusse või täienduskoolitusele minekut. Pensioniamet saab Sinu rehabilitatsiooni või koolituse eest maksta ka otse asutusele.

Hooldajatoetus

Hooldajatoetust makstakse inimesele, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise või 18-aastase ja vanema puudega täiskasvanu hooldamise tõttu.

Puudega last kasvatavale ühele vanemale või võõrasvanemale (lapse vanema abikaasa) makstakse hooldajatoetust:

 • 3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse kasvatamisel 300 krooni kuus
 • 16-18-aastase sügava puudega lapse kasvatamisel 400 krooni, raske puudega lapse kasvatamisel 240 krooni kuus

Kui Sa oled vähemalt 18-aastane ning Sul on raske või sügav puue ja Sa vajad hooldust, saad taotleda, et kohalik omavalitsus määraks Sulle hooldaja.

Hooldajale makstakse toetust:

 • sügava puudega inimese hooldamisel 400 krooni kuus
 • raske puudega inimese hooldamisel 240 krooni kuus
 • Sulle määratud hooldajale makstakse hooldajatoetust juhul, kui ta osutab Sulle vajalikus ulatuses abi:
 • sügava puude korral ööpäevaringselt (24 tundi)
 • raske puude korral igal ööpäeval (12 tundi)

Riik maksab kuni vanaduspensioni eas hooldajatoetuse saaja eest sotsiaalmaksu – hooldajale on tagatud ravi- ja pensionikindlustus.

TASUB TEADA

 • Kui Sul on õigus mitmele igakuisele puuetega inimeste sotsiaaltoetusele, makstakse toetuste kogusumma, kuid mitte rohkem kui 800 krooni kuus (väljaarvatud puudega lapse toetus, rehabilitatsiooni- ja täiendkoolitustoetused).
 • Kui Sa ei ole rahul määratud puude raskusastmega või toetustega, võid pöörduda vaidluskomisjoni poole, mis asub Sotsiaalkindlustusameti juures. Kaebuse saad esitada 3 kuu jooksul, arvates otsuse teatavaks tegemise päevast.
 • Kui Sa oled teadlikult esitanud valeandmeid, nõutakse Sulle liigselt makstud summad Sinult tagasi.

MIDA TÄHENDAB?

 • Sügav puue – vajad pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet ööpäevaringselt (24 tundi)
 • Raske puue – vajad kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäeval (12 tundi)
 • Keskmine puue – vajad regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas
 • Kõrvalabi või juhendamine – abi osutamine Sulle, kui ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega
 • Järelevalve – ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale

INFO ja KONTAKT

Sotsiaalkindlustusamet (pensioniametite keskasutus): Lembitu 12, Tallinn 15092, tel 6 408 120, www.ensib.ee E-post: ska@ensib.ee

Vaidluskomisjon: Lembitu 12, Tallinn 15092,
tel 6 408 187, 6 408 177

Toetuste suurused seisuga 1.juuli 2002.a.